Tens més de 18 anys?

Si No
Rosa Blanca - Happy Lager - Mallorca 1927

Has de tenir més de 18 anys per poder accedir
a aquest lloc.

Rosa Blanca - Happy Lager - Mallorca 1927

AVÍS LEGAL:
CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS.

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I DEL SEU CONTINGUT.

COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES, SLU (d’ara endavant, COMABE), amb CIF B66622846, domiciliada a Palma, carrer Calçat, 11, informa els usuaris de la pàgina web www.cervezarosablanca.es, de la qual és titular, de les condicions d’accés i ús a aquesta pàgina web.

L’accés i la utilització de qualsevol pàgina web titularitat de COMABE comporta l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi a qualsevol de les pàgines web esmentades. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús dels llocs web que COMABE posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de determinats serveis oferits en qualcun dels llocs web de COMABE es pot regir a més a més per condicions particulars previstes en cada cas, que s’entendran acceptades per l’únic fet d’utilitzar aquests serveis.

Quan l’usuari accedeix als llocs web de COMABE confirma haver llegit aquest avís legal. Els llocs web de COMABE estan destinats a usuaris majors d’edat.

COMABE no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de les pàgines de COMABE siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, hi queda prohibit l’accés.

COPYRIGHT.

Els llocs web de COMABE es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda en els llocs web de COMABE, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, com també els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de COMABE, excepte aquells continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant hipervincles.

En cap cas l’accés i l’ús a les pàgines web de COMABE per part dels usuaris es podrà considerar com a concessió de llicència d’ús, o dret a cap actiu de COMABE o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a COMABE l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de COMABE, com també amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de COMABE o l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de COMABE, la modificació o supressió de dades, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de COMABE donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tots els usuaris d’aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-los segons les lleis i els usos de trànsit i hauran de respondre davant COMABE o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés als llocs web de COMABE com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin és responsabilitat exclusiva de qui els duu a terme. COMABE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés o l’ús d’aquesta informació.

COMABE no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de COMABE o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

COMABE no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o els continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hipervincles. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre COMABE i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, COMABE no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

COMABE no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud d’informació o serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

COMABE es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o les informacions oferides, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

PROTECCIÓ DE DADES

COMABE, com a titular dels seus llocs web, informa els usuaris que és el responsable del tractament de dades personals que es faci mitjançant els seus llocs web, llevat que s’informi expressament d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, COMABE respecta la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals; per fer-ho adoptarà les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

Les dades personals dels usuaris dels llocs web de COMABE només s’obtendran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recollit. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als usuaris.

Quan es recullin dades personals per mitjà dels llocs web de COMABE, s’informarà prèviament l’usuari d’una manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades per mitjà dels llocs web de COMABE es conservaran mentre l’interessat (i) no en sol·liciti la supressió o la rectificació, (ii) no s’oposi que les seves dades continuïn sent tractades (iii) o, en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el consentiment. Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, i addicionalment a aquests terminis, les dades es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular, de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per atendre possibles reclamacions que es puguin plantejar per l’ús que se n’hagi fet.

COMABE atendrà qualsevol petició o sol·licitud dels interessats d’exercici dels seus drets legalment reconeguts mitjançant l’adreça de correu postal següent: COMABE. A/ OFICINA DE PRIVACIDAD, C/ Rosselló, 515, 08025 Barcelona, com també mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: privacidad@cervezarosablanca.es

L’usuari haurà de visitar la política de privacitat de COMABE, on trobarà informació més detallada sobre la protecció de dades.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de COMABE es regiran per la legislació espanyola. COMABE i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de COMABE es considerarà cedida a COMABE a títol gratuït.

A l’efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà dur a terme a través de l’apartat de contacte de la web http://cervezarosablanca.es